Home /
Privacy statement

Privacy Statement

Bonque BelgiĆ« maakt deel uit van Bonque B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bonque B.V. (Bonque, Bonque BE, Monque, Recque, Tecque en Finque) verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee u als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor uw privacy.

Bonque neemt uw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleent u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op u af kunnen stemmen.

Bonque verstrekt uw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen, ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wie is Bonque?

Bonque B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58242570. Bonque opereert onder verschillende handelsnamen, bijvoorbeeld Bonque BE, Monque, Recque, Tecque en Finque.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om talent aan werkgevers te koppelen en gerelateerde en versterkende diensten te kunnen leveren op gebied van arbeidsbemiddeling. In overleg met klant en kandidaat streven wij binnen het gehele wervingsproces naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening gekoppeld aan snelheid, effectiviteit en resultaat.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Bonque heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen en heeft deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

Wanneer u zich aanmeldt op de website van Bonque, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer u een zelfstandig dienstverlener bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Bonque aanbiedt, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Bonque verwerkt de door u rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij u informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij onze klanten en u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Hoe lang en waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaart Bonque uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor u te hebben, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Uw gegevens worden opgeslagen op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?

Bonque maakt gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. U kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in uw browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door u aangegeven voorkeuren, opgeslagen op uw apparaat. Dankzij cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt ervoor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand op onze site is gekomen. Bij het gebruik van andere technieken kunt u bijvoorbeeld denken aan de diensten van Google Analytics en Indeed, om het gebruik van onze websites te analyseren.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?

Bonque zal uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Bonque kan uw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan u (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie) of indien gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).

Bonque kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heeft u inzage in uw persoonsgegevens, hoe kunt u deze aanpassen of verwijderen?

Door een email te sturen naar privacy@bonque.be kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van uw privacy zullen wij in dit verband uw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn, een overzicht van uw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in uw persoonlijk profiel. Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen, dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen u op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren u zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd

Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het mailadres privacy@bonque.be. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@bonque.be.